Hromadné nakupovanie a kolektívne zľavy - zlavomix.sk

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

UNO SK s.r.o. pre portál www.zlavomix.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom (ďalej len "kupujúci") a spoločnosťou UNO SK s.r.o., Šamorínska 65, 821 06 Bratislava, IČO: 35 955023, číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2285 1074 (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.zlavomix.sk

Článok č. I Vymedzenie základných pojmov

Spoločnosť UNO SK s.r.o., prevádzkovateľ portálu www.zlavomix.sk vymedzuje pre potreby týchto VOP základné pojmy. Pokiaľ nie je v článku uvedené inak, majú tieto pojmy význam uvedený nasledovne:

 • Prevádzkovateľ je spoločnosť UNO SK s.r.o., ktorá prevádzkuje svoj internetový obchodný portál (ďalej len „IOP“) www.zlavomix.sk.
 • Poskytovateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má s Prevádzkovateľom uzatvorený zmluvný vzťah a na základe neho poskytne pre IOP svoje výrobky, tovar alebo služby so zmluvne dohodnutou percentuálnou zľavou.
 • Zákazník je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom IOP nakupuje výrobky, tovar alebo služby za zverejnené Ceny na stránke www.zlavomix.sk zmluvne poskytnuté Poskytovateľom.
 • Návštevník je akákoľvek fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá za účelom získania informácii prehliada IOP Prevádzkovateľa a používa jednotlivé nástroje IOP.
 • Kupón je dokument vystavený Prevádzkovateľom, na základe ktorého si môže Zákazník uplatniť percentuálnu zľavu u Poskytovateľa v konečnom zúčtovaní z ceny špecifikovanej na dokumente a na IOP.
 • Cena je aktuálna suma za zľavnený výrobok, tovar alebo službu poskytnutú Poskytovateľom pre IOP.
 • Aktivácia je moment, v ktorom počet Zákazníkov dosiahne zmluvne stanovený minimálny číselný údaj medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom, po dosiahnutí ktorého je zľava otvorená.
 • Ponuka je materiál doručený Poskytovateľom a graficky spracovaný a zverejnený Prevádzkovateľom na jeho IOP, na základe ktorého má Zákazník právo zakúpiť Kupón v stanovenej Cene.
 • Konto je Prevádzkovateľom vytvorený jedinečný priestor Zákazníkovi po jeho registrácii na IOP, kde má Zákazník možnosť pristupovať po zadaní registrovaného mena a hesla. V Konte má Zákazník prehľad predovšetkým o stave svojich objednávok a výške Kreditu.

Článok č. II. Úvodné ustanovenia

Tento dokument upravuje podmienky používania internetového obchodného portálu www.zlavomix.sk spoločnosti UNO SK s.r.o, ktorý je verejne dostupnou stránkou za účelom sprostredkovania zľavnených Kupónov konečnému spotrebiteľovi – Zákazníkovi, na základe vopred zmluvne dohodnutých podmienok medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom.

Tieto VOP sú zverejnené a voľne dostupné na internetovej stránke www.zlavomix.sk spoločnosti UNO SK s.r.o.

VOP sú záväzne tak pre spoločnosť UNO SK s.r.o. ako aj pre Poskytovateľa, Zákazníka a akéhokoľvek Návštevníka IOP.

Článok č. III. Vymedzenie vzťahu medzi Prevádzkovateľom, Poskytovateľom a Zákazníkom

 • Prevádzkovateľ je majiteľom IOP www.zlavomix.sk a za zmluvne dohodnutých podmienok s Poskytovateľom sprostredkuje predaj Kupónu za zvýhodnenú Cenu Zákazníkovi za podmienok, ktoré upravuje aktuálna Ponuka.
 • Zákazník poskytuje Prevádzkovateľovi IOP svoje osobné údaje za podmienok určených v Článku č. XII. za účelom vytvorenia osobného účtu Zákazníka a možnosti vystavenia Kupónu.
 • Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi menný zoznam Zákazníkov, spoločne s ďalšími identifikačnými údajmi o Zákazníkovi, z dôvodu predchádzania falšovania Kupónov tretími osobami a za účelom plnenia Ponuky.
 • Prevádzkovateľ je povinný vyššie spomenutí zoznam Zákazníkov doručiť Poskytovateľovi najneskôr jeden pracovný deň pred začatím platnosti Kupónu.

Článok č. IV. Objednávka kupónu

 • Zákazník má na IOP možnosť objednať Kupón, špecifikovaný a zverejnený po zmluvnej dohode medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom. Poskytovateľ dodá Prevádzkovateľovi výrobok, tovar alebo službu za vopred dohodnutých podmienok, ktoré má Zákazník možnosť zhliadnuť a objednať na IPO Prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ zverejňuje Ponuku na svojom IOP v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch, spoločne s presnou špecifikáciou Ponuky.
 • Dohodou medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom vzniká záväzný vzťah o poskytnutí produktov Poskytovateľa s časovým ohraničením Ponuky a jednotlivými limitmi. Limitom sa myslí predovšetkým časové ohraničenie platnosti Kupónu a počet kupónov, ktoré dáva Poskytovateľ k dispozícii.
 • Vo všeobecnosti platí skutočnosť, že jeden Zákazník si smie objednať ľubovoľný počet Kupónov, ak nie je v Ponuke vyslovene určené inak.
 • Kupóny nie je možné kombinovať a pri aktuálnom plnení konkrétnej Ponuky, má Poskytovateľ právo odmietnuť viac ako jeden Kupón, ak nie je v Ponuke vyslovene určené inak, alebo sa vopred Zákazník a Poskytovateľ nedohodnú inak.
 • Zákazník si Kupón objednáva výlučne prostredníctvom IOP Prevádzkovateľa. Všetky Ponuky sú zverejnené na IOP www.zlavomix.sk, ktorého správcom je Prevádzkovateľ. Zákazník vyplní všetky potrebné informácie, ktoré od neho požaduje jednak Prevádzkovateľ IOP ako aj Poskytovateľ Ponuky.
 • Objednávka Kupónu je pre Zákazníka záväzná, s čím súhlasí na základe týchto VOP. Momentom objednania Kupónu je Zákazník povinný uhradiť určenú sumu za Kupón spôsobom a v termínoch uvedených v Článku č. V. Pre Poskytovateľa je záväzné plnenie objednaného produktu Zákazníkom, s čím súhlasí na základe zmluvnej dohody medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom.
 • Zákazník má možnosť objednať Kupón aj pre tretiu osobu, túto skutočnosť však má povinnosť uviesť v objednávkovom formulári IOP Poskytovateľa. V prípade neuvedenia spomínanej skutočnosti, Prevádzkovateľ IOP nezodpovedá za ujmu, ktorá bola Zákazníkovi jeho vlastným konaním spôsobená.
 • Objednávka Kupónu je ukončená a platná po pripísaní určenej sumy na účet Prevádzkovateľa, Cena za produkt Poskytovateľa a jednotlivé možnosti úhrady sú popísané nižšie v Článku č. V.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne ujmy, ktoré vzniknú Zákazníkovi na základe zle uvedených údajov zo strany Zákazníka.

Článok č. V. Cena a spôsob platby

 • Zákazník má právo objednať Kupón zverejnený na IOP Prevádzkovateľa za zverejnených podmienok v konkrétnej Ponuke Poskytovateľa. Cena je stanovená na základe zmluvnej dohody medzi Poskytovateľom a Prevádzkarom. Zákazník je povinný uvedenú cenu dodržať a túto za objednaný Kupón aj uhradiť.
 • V prípade, že Cena bude na základe zmluvnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom pohyblivá, to znamená, že Cena bude závisieť od počtu Zákazníkov, ktorí si Kupón objednajú, Zákazník je povinný uhradiť Cenu, ktorá je v momente objednávky jeho Kupónu aktuálna. Po skončení platnosti Ponuky bude vyhotovené zo strany Prevádzkovateľa Vyrovnanie. Rozdiel medzi konečnou Cenou a Cenou, za ktorú aktuálne Zákazník Kupón objednával, bude Prevádzkovateľom pripísaný na Konto Zákazníka vo forme Kreditu.
 • Zákazník má právo na výber spôsobu, ktorým uhradí určenú sumu na účet Prevádzkovateľa a to nasledujúcimi spôsobmi:
  • Platobná brána – platobná brána je spôsob platby za Kupón priamo na zabezpečenom serveri banky. Zákazník má možnosť uhradiť určenú sumu ihneď, svojou platobnou kartou (typy platobných kariet podporovaných systémom platobnej brány sú zverejnené na IOP Prevádzkovateľa). Peniaze budú pre Prevádzkovateľa rezervované na účte až do doby, kedy prebehne Aktivácia zľavy. Po Aktivácii aktuálnej zľavy budú peniaze prevedené na účet Prevádzkovateľa, o čom bude Zákazník informovaný na poskytnutom emailovom kontakte. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 1 hodiny od prijatia informácie o pripísaní sumy na účet vystaviť Zákazníkovi Kupón.
  • Internet banking – spôsob platby Zákazníka za Kupón prostredníctvom platobného systému jeho banky. Po vyplnení objednávkového formulára je Zákazník automaticky presmerovaný do jeho banky a je mu vytvorená ponuka na platbu. Prihlásením sa na svoj účet a potvrdením platby uhradí určenú sumu s automaticky vytvorenými identifikačnými údajmi (variabilný symbol, špecifický symbol, správa pre prijímateľa, atď.). V prípade, že Zákazník si objednáva Kupón ešte pred termínom kedy bola zľava aktivovaná a táto sa v budúcnosti neaktivuje pre nedostatočný počet Zákazníkov, peniaze ktoré boli prevedené na účet Prevádzkovateľa je povinný Prevádzkovateľ vrátiť späť na účet Zákazníka v plnej sume, z ktorého bola čiastka uhradená a to najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia Ponuky, ak sa preukázateľne so Zákazníkom nedohodol inak.
  • Prevodom na účet, príp. vložením na účet – okamžite po aktivácii Ponuky sú Zákazníkovi odoslané na emailový kontakt údaje pre úhradu za objednaný Kupón. Zákazník je povinný a zaväzuje sa previesť, príp. vložiť určenú sumu na účet Prevádzkovateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení údajov o platbe. V takomto prípade by mala byť suma pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že takto nebude učinené, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vystavenie Kupónu Zákazníkovi. V prípade, že suma bude pripísaná na účet Prevádzkovateľa po termíne stanovenom týmito VOP, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť uhradenú sumu späť na účet Zákazníka, z ktorého boli peniaze zaslané najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu predchádzajúceho pravidla, ak sa so Zákazníkom dohodne inak, o čom musí byť písomný záznam v elektronickej podobe (emailová diskusia).
 • Zákazník je povinný dokončiť objednávku až do posledného kroku, ktorým je návrat na hlavnú stránku IOP Prevádzkovateľa, iba v tomto prípade je do nášho systému doručená informácia o úhrade partnerskou bankou a Kupón môže byť Zákazníkovi vystavený.
 • Osoba, ktorá má podozrenie, že jej platobná karta alebo internet banking boli zneužité treťou osobou, je povinná túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť plnenie Ponuky ak táto nebola ešte uskutočnená, o čom informuje aj Poskytovateľa. Prevádzkovateľ je povinný na základe dokladu o výsledku policajného vyšetrovania vrátiť pripísanú sumu späť na účet takejto osoby, ak sa s touto osobou nedohodne inak. V prípade, že Kupón už bol u Poskytovateľa uplatnený, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodovú udalosť a sumu uhradenú na jeho účet nie je povinný poškodenej osobe vrátiť.

Článok č. VI. Doručenie kupónu

 • V prípade, že Zákazník zvolil ako spôsob platby platobnú bránu, určená suma bude na účet Prevádzkovateľa pripísaná okamžite po aktivácii zľavy. Zákazník o tom bude informovaný prostredníctvom emailového kontaktu a najneskôr do 1 hodiny od aktivácie Ponuky mu bude doručená informácia, na vopred určený emailový kontakt, o vystavenom Kupóne do jeho vlastného účtu na IOP Prevádzkovateľa, kde si ho bude môcť po prihlásení stiahnuť a vytlačiť.
 • V prípade, že Zákazník zvolí ako spôsob platby Internet banking, informácia o odoslaní sumy na účet Prevádzkovateľa bude Prevádzkovateľovi doručená Zákazníkovou bankou. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 1 hodiny po aktivácii Ponuky a doručení informácie z banky o úhrade, zaslať informáciu Zákazníkovi, na vopred určený emailový kontakt, o vystavení Kupónu do jeho vlastného účtu na IOP Prevádzkovateľa, kde si ho bude môcť po prihlásení stiahnuť a vytlačiť.
 • V prípade, že Zákazník zvolil ako spôsob platby prevod na účet, príp. vklad na účet, bude Zákazníkovi vystavený Kupón najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia informácie o uhradení platby na účet Prevádzkovateľa a to do jeho vlastného účtu na IOP, kde si ho bude môcť po prihlásení stiahnuť a vytlačiť. Informáciu o vystavení Kupónu je povinný Prevádzkovateľ zaslať Zákazníkovi na vopred určený emailový kontakt.

Článok č. VII. Podmienky použitia Kupónu

 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude akceptovať Zákazníkmi predložené Kupóny.
 • Zákazník je povinný identifikovať sa Kupónom a odovzdať Kupón Poskytovateľovi za účelom plnenia Ponuky.
 • Každý jeden Kupón obsahuje minimálne tieto údaje:
  • Časové ohraničenie platnosti kupónu,
  • Meno a Priezvisko Zákazníka, príp. tretej osoby, ktorej je Kupón určený,
  • Kód Kupónu,
  • Identifikačný kód (PIN kód),
  • Miesto, kde je možné si Kupón uplatniť (adresa Poskytovateľa).
 • Zákazník je povinný riadiť sa termínmi platnosti Kupónu, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uverejniť v Ponuke a na Kupóne.
 • Zákazník je povinný si Kupón uplatniť v termíne, ktorý je uvedený v Ponuke na IOP Prevádzkovateľa a na vystavenom Kupóne, v opačnom prípade mu zaniká právo na uplatnenie si Kupónu u Poskytovateľa a takisto mu zaniká právo na náhradu a vrátenie poukázanej sumy za Kupón Prevádzkovateľom. V prípade, že nie je zmluvným vzťahom medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom určené inak, vzniká v tomto prípade medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom zmluvný vzťah, na základe ktorého budú finančné prostriedky poukázané Zákazníkom výnosom Prevádzkovateľa. Zmluvný vzťah je uzatvorený na základe súhlasu Zákazníka s týmito VOP.
 • V prípade, že je v Ponuke a na Kupóne Prevádzkovateľom určená povinnosť rezervácie si plnenia Ponuky u Poskytovateľa vopred na konkrétny termínu , je Zákazník povinný sa týmto bodom riadiť, v opačnom prípade mu zaniká právo na uplatnenie si Kupónu u Poskytovateľa a takisto mu zaniká právo na náhradu a vrátenie poukázanej sumy za Kupón Prevádzkovateľom.

Článok č. VIII. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

 • Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať spôsob plnenia poskytnutej Ponuky Zákazníkovi tak, ako bola zverejnená Prevádzkovateľom IOP a to predovšetkým v:
  • Kvalite
  • Rozsahu
  • Spôsobe dodania
  • Pravdivosti
  • Úplnosti,

s čím súhlasil na základe zmluvnej dohody medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom.

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré vznikli pri plnení Ponuky na strane Poskytovateľa, čo berie Zákazník na vedomie a potvrdzuje to svojim súhlasom s týmito VOP.
 • Zákazník si kupuje Kupón dobrovoľne bez nátlaku, je si vedomí toho, že niektoré, ako napríklad adrenalínové Ponuky, sú rizikové a môžu byť životu nebezpečné. Riziko spojené s plnením Ponuky preberá v celej miere na seba. Prevádzkovateľ nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť v prípade úrazu alebo akejkoľvek ujmy na strane Zákazníka pri plnení Ponuky, čo Zákazník potvrdzuje svojim súhlasom s týmito VOP.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu Zákazníkom a nie je povinný Zákazníkovi vydať za takto znehodnotený Kupón náhradu. S touto skutočnosťou Zákazník súhlasí, na základe akceptácie týchto VOP.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky , ktoré vznikli na strane Poskytovateľa. Prípadné reklamácie spojené s plnením Ponuky je Zákazník povinný adresovať Poskytovateľovi.

Článok č. IX. Záručná doba a reklamácia tovaru 1. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov.

  2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu doručovateľom, začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od tohto doručovateľa.

  3. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

  4. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v kontaktoch na stránke www.zlavomix.sk

  5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

  6. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať alebo odovzdať originál účtovného dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorý zároveň slúži ako záručný list alebo záručný list, ak bol vydaný ako aj popísať dôvod reklamácie. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje.

  7. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.

  8. Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

  9. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela alebo doručuje osobne na adresu prevádzky spoločnosti. UNO SK s.r.o. ČSL.ARMÁDY 238/6  Vidiná   985 59


 2. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho info@zlavomix.sk alebo zlavomix@gmail.com. Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe predávajúceho, či takúto reklamáciu uzná alebo nie.

  11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

  12. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru.

  14. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

  15. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  16. Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

  17. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

  18. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

  19. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  20. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej doby

 

                                                                          

Článok č. X. Odstúpenie od zmluvy 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  2. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

  3. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu /nie ako dobierku/ na adresu: UNO SK s.r.o. ČSL.ARMÁDY 238/6 Vidiná 985 59, alebo odovzdať osobne predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci poslal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

  4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu uhradil; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

  6. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

  7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  8. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  - predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

  9. Právo na odstúpenie od zmluvy tiež nie je možné v prípadoch: 

  - tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

Článok č. XI.. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov  (ďalej len „ARS“) 1. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“).

  2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh na alternatívne riešenie

 

 

Článok č. XII. Zodpovednosť za obsah IOP www.zlavomix.sk

 • Prevádzkovateľ IOP nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah IOP, okrem obsahu ktorý sám vytvoril.
 • Prevádzkovateľ IOP nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov zverejnených v Ponuke, ktoré odkazujú predovšetkým na pôvodnú cenu za Ponuku pred zľavou, kvalitu poskytovanej Ponuky Poskytovateľom, ani za obsah stránok Poskytovateľa, na ktoré odkazujú linky v Ponuke zverejnenej na IOP.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah diskusie medzi Zákazníkmi, prípadne návštevníkmi IOP.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie akéhokoľvek obsahu z diskusie na IOP, bez predošlého upozornenia používateľov IOP a bez dodatočného vysvetlenia. A to najmä v prípadoch porušovania zákonov platných na území Slovenskej Republiky, vulgárneho vyjadrovania alebo pohoršovania ostatných návštevníkov IOP, príp. odkazovania na stránky, ktoré môžu poškodiť záujmy a dobré meno Prevádzkovateľa.

Článok č. XIII. Odstávky systému

 • Prevádzkovateľ má právo na okamžité odstavenie IOP bez predchádzajúceho upozornenia a dodatočného vysvetlenia, v prípade že to uzná za vhodné a za účelom údržby systému.
 • Prevádzkovateľ má právo na pozastavenie poskytovania služieb na IOP na akúkoľvek dlhú dobu, bez predchádzajúceho varovania a udania dôvodu.

Článok č. IVX. Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov sa riadi Zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .Spoločnosť UNO SK s.r.o. prevádzkovateľ internetového portálu www.zlavomix.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti UNO SK Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretej osobe bez súhlasu kupujúceho. Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@zlavomix.sk .Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté UNO SK pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že klikne na tlačidlo odhlásiť priamo v reklamnej ponuke ( newsletteri) alebo o to požiada emailom na info@zlavomix.sk

Článok č. XV. Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VOP používania služieb, bez predchádzajúceho upovedomenia s tým, že všetky zmeny budú umiestnené pre používateľov na stránkach IOP www.zlavomix.sk. Používaním služieb IOP www.zlavomix.sk súhlasia s podmienkami používania služieb. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia VOP.
 • Zákazník, a takisto používateľ IOP súhlasia s tým, že ich registrované emailové adresy a kontá na FACEBOOKu môžu byť Prevádzkovateľom použité na zasielanie informačných materiálov o Ponukách zverejnených na IOP Prevádzkovateľa. Ďalej súhlasia s tým, že Prevádzkovateľ kontakty využíva predovšetkým pre svoje marketingové účely, tvorbu databázy Zákazníkov, ktorí si Kupón objednali, takisto za účelom vedenia účtov Zákazníkov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Prevádzkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, podľa zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákazník s týmito podmienkami dobrovoľne súhlasí, dôkazom čoho je akceptácia týchto VOP, a takisto akceptácie aplikácie vytvorenej Prevádzkovateľom na stránke www.facebook.com, na znak čoho ju potvrdí. Zákazník má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to zaslaním emailu na adresu info@zlavomix.sk, v prípade FACEBOOK aplikácie priamo na stránke www.facebook.com alebo takisto zaslaním emailu na adresu info@zlavomix.sk. Prevádzkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Zákazník má právo svoje rozhodnutie kedykoľvek odvolať, čo musí Prevádzkovateľ akceptovať.
 • Zákazník, ako aj registrovaný návštevník IOP súhlasia, že všetky uvedené údaje poskytnuté pri registrácii sú úplne, presné, pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny, sú povinný túto skutočnosť v najskoršom možnom termíne oznámiť Prevádzkovateľovi.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2016.